Preambula

Projekt Small Pieces Gallery je produktom spoločnosti Knut & Knut spol. s r.o.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianského zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a upravujú práva a povinnosti spoločnosti KNUT& KNUT, spol. s r.o., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46 168 729, IČ DPH: SK 20 2326 2208, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 72 953 / B /ďalej len Prevádzkovateľ alebo Predávajúci/ a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou KNUT & KNUT ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetovú galériu umiestnenú na internetovej stránke www.smallpiecesgallery.com.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

– Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy
Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok “kúpiť” s a titul bude vložený do nákupného košíka (“krabica”). Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Skontrolovať objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Platobné a dodacie podmienky

Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, alebo ceny diela, tak i z hľadiska vzdialenosti, preto je dôležité dohodnúť najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania diela.

• Predávajúci je povinný:
– dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
• Kupujúci je povinný:
– prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
– potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
• Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
• Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 7 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Platobné podmienky a cena

• Po prijatí objednávky Vám bude najneskôr do 5 pracovných dní zaslaná e-mailom alebo poštou proforma faktúra na celkovú čiastku. Celková cena zahŕňa uvedené dielo, prepravné náklady a poistenie, ak ste si danú možnosť zvolili v objednávke.

Cenu za tovar môžete uhradiť

a) prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa E-shopu Small Pieces Gallery
číslo účtu 2940457237 / 1100, Tatrabanka a.s.
Variabilný symbol uvádzajte číslo objednávky.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

b) prostredníctvom služby CardPay

Náklady na dopravu a poistenie sú vyrátané individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, jeho objemu, miesta určenia a spôsobe prepravy.

Dodacie podmienky

Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia diela vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

Medzi možnosti doručenia patrí:
– doručenie poštou
– doručenie kuriérom
– osobné prevzatie
Pri zvolení kuriérskej služby preprava po Slovensku trvá do 2 dní. Náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Autorské práva

• Obsah týchto stránok spolu so všetkými obrázkami podlieha platným zákonom o autorských právach. Všetky materiály sú určené len k prezeraniu. Nie je povolené zriaďovať si žiadne kópie, výnimkou sú kópie určené k súkromným účelom. “Súkromným účelom” sa rozumie nekomerčné, domáce použitie jednotlivcom zahrňujúc zriadenie maximálne jednej kópie každého digitálneho obrázku.

Predajom diela, nie sú predané aj autorské práva. Kúpením obrazu sa rozumie kúpenie umeleckého diela len na jeden účel, nie na rozmnožovanie, nie na grafické a ani iné šírenie a použitie.

Záruka

Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní Small Pieces Gallery informovať o zistených vadách. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 3 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť kópiu faktúry, doklad o zaplatení a dodaní diela, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácia služieb dopravných spoločností

Naše diela prepravujeme prostredníctvom dopravných spoločností. Môže sa stať, že cestou dôjde z nejakého dôvodu k poškodeniu zásielky.

Riaďte sa preto nasledujúcimi pokynmi: Zásielku si vždy prehliadnite pred dopravcom. V prípade poškodenia obalu (roztrhaný, rozmočený) spíšte s dopravcom protokol o poškodení zásielky. Nenechajte sa dopravcom presvedčiť, že zásielka nebola dobre zabalená, exportnému baleniu sa venujeme s maximálnou dôslednosťou. V prípade akéhokoľvek problému s dopravnou spoločnosťou nás prosím, čím skôr informujte. V e-maile uveďte “Sťažnosti na dopravu”, popíšte problém, uveďte kontakty na seba a číslo faktúry (zásielky).
Poškodené zásielky nemôžu byť Vašou starosťou a nesmú Vám znepríjemňovať nakupovanie u nás.

Osobné údaje

Aby sa mohla Vaša objednávka riadne spracovať a doručiť, je nutné poznať niektoré Vaše osobné dáta. Údaje, ktoré zadávate do objednávky sú nevyhnutné pre jej spracovanie a vyhotovenie súvisiacich dodacích, platobných a účtovných dokladov. Vaše údaje nebudú použité na iné účely ako vybavenie objednávky, ani poskytnuté žiadnej tretej osobe.

Záverečné ustanovenia

• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
• Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
• Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
• Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu potvrdením objednávky.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

© 2015 KNUT&KNUT, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od KNUT&KNUT, s. r.o. ( Small Pieces Gallery) zakázané.